Những con số quan tâm:
Năm 2017, TP.HCM thực hiện tiết kiệm đạt 400,71 triệu kWh, chiếm 1,75% điện thương phẩm. Sản lượng điện thương phẩm đạt 22,89 tỷ kWh và đạt 100,19% kế hoạch EVN giao. Tổn thất đạt dưới 4%. Đến nay 99,03% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các đối các trung gian, 83,18% thanh toán qua hình thức điện tử.

SỰ KIỆN SẮP TỚI