Những con số quan tâm:
Trong 2 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thực hiện tiết kiệm đạt 61,93 triệu kWh, chiếm 1,73% điện thương phẩm. Sản lượng điện thương phẩm 2 tháng đạt 3,58 tỷ kWh và đạt 14,81% kế hoạch EVN giao. Tổn thất đạt 3,22%. Đến nay 100% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các đối các trung gian, 85,4% thanh toán qua hình thức điện tử. Thực hiện quản lý 168.272 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.473.296 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở được sử dụng đúng giá quy định