Chi tiết gói thầu

Trang bị dụng cụ đồ nghề năm 2018
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu Tổng Công Ty
Tên gói thầu Trang bị dụng cụ đồ nghề năm 2018
Tên và phạm vi của gói thầu Mua sắm Gói thầu số 1807C_01: “Trang bị cho công tác an toàn”
Giá gói thầu 397978350
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 14/05/2018
Đến ngày 28/05/2018
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác