Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Bản quyền phần mềm và bảo hành, bảo trì MCafee Bản quyền phần mềm và bảo hành, bảo trì MCafee Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 26/04/2018
Thuê máy phát dự phòng công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ thuê máy phát dự phòng các điểm thi, điểm lễ hội, phụ tải quan trọng năm 2018” Thuê máy phát dự phòng công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ thuê máy phát dự phòng các điểm thi, điểm lễ hội, phụ tải quan trọng năm 2018” Chào hàng cạnh tranh PC Chợ Lớn 02/05/2018
Trang bị đồ BHLĐ cho Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2018 Trang bị đồ BHLĐ cho Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Chợ Lớn 02/05/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 32/2018 - Cáp đồng bọc hạ thế Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 20/04/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 31/2018 - Cáp đồng trần, cáp đồng bọc 4x3,4mm2 Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 20/04/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 28/2018 - Dây chì và cầu chì ống Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 12/04/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 30/2018 - Collier, đai bó cáp, dây bó cáp, giá dừng, kẹp 3 boulon Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 20/04/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 27/2018 - Nắp chụp và thuốc hàn Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 12/04/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 23/2018 - Máy bơm chữa cháy di động Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 16/03/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 29/2018 - Máy bơm chữa cháy di động Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 12/04/2018