Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Nhánh rẽ 110kV Tân Bình 2 Gia hạn TBMT gói thầu Tư vấn lập BCKTKT ĐTXD, lập HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/04/2018
Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng (kéo cáp mạch thứ 2) Gia hạn TBMT lần 2 Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DT, HSMT và lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/03/2018
XDM lộ ra Tam Hiệp trạm 110kV An Nghĩa tạo mạch vòng với tuyến Bình Khánh Thi công xây dựng và mua bảo hiểm dự án: XDM lộ ra Tam Hiệp trạm 110kV An Nghĩa tạo mạch vòng với tuyến Bình Khánh Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 13/04/2018
Xử lý DTT đột xuất năm 2018 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư xử lý DTT đột xuất trên địa bàn Quận 5, Quận 8 tại Công ty Điện lực Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi (trong nước) PC Chợ Lớn 17/04/2018
Xử lý DTT đột xuất năm 2018 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư xử lý DTT đột xuất trên địa bàn Quận 5, Quận 8 tại Công ty Điện lực Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi (trong nước) PC Chợ Lớn 17/04/2018
XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2018 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư các công trình “XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2018”_Phần không chuyên điện Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 17/04/2018
XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2018 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư các công trình “XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2018”_Phần không chuyên điện Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 17/04/2018
Mua sắm VTTB phục vụ Gắn mới và bảo trì thiết bị đo đếm năm 2018 (đợt 2) Gói thầu số 4: Hộp bảo vệ và thùng composite Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 17/04/2018
Mua sắm VTTB phục vụ Gắn mới và bảo trì thiết bị đo đếm năm 2018 (đợt 2) Gói thầu số 3: CB hạ thế Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 17/04/2018
Mua sắm VTTB phục vụ Gắn mới và bảo trì thiết bị đo đếm năm 2018 (đợt 2) Gói thầu số 2: Cáp điện Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 18/04/2018