Kết quả thực hiện

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

20/06/2017
2 Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015

Báo cáo kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015

20/06/2016
3 Tình hình hoạt động năm 2014

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014

05/02/2015
4 Tình hình hoạt động năm 2013

Tình hình hoạt động năm 2013

02/01/2014