Văn hóa EVNHCMC

Hình ảnh
Theo ông Nguyễn Hữu Bách Khoa, Giám đốc Truyền tải điện Quảng Nam – Đà Nẵng, ngoài việc đảm bảo công tác quản lý vận hành theo tiêu chí của Công ty là: Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm, đơn vị đã tham gia nhiều phong trào thi đua và một trong những phong trào điển hình là “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVC - LĐ”.