Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ngày đăng: 07/04/2017

Chiều 04/4, Đảng bộ EVNHCMC đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại hội trường Tổng công ty và thực hiện trực tuyến đối với 16 Công ty Điện lực trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Phước – Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNHCMC, đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và hơn 1.500 cán bộ - đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Nguyệt Anh trình bày những nội dung chính trong chuyên đề, như: khái niệm về tham nhũng và các biểu hiện của nó; tác hại của tham nhũng, lãng phí; các văn bản chỉ đạo của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

Đ/c Cao Nguyệt Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT báo cáo chuyên đề tại hội nghị

 

Trong phần trình bày về kết quả thực hiện và các nhiệm vụ, giải pháp theo “Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; “Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” và “Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” đồng chí Cao Nguyệt Anh đã có sự so sánh giữa các nội dung về những mặt làm được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; mục tiêu, quan điểm của Đảng và các giải pháp đề ra trong mỗi kỳ đại hội để cán bộ - đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cao Nguyệt Anh đã báo cáo về nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy EVNHCMC đề ra nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Tổng công ty. 

 

Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng yếu, gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nhiệm vụ thứ 07 là: phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, người lao động đối với cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Hội nghị cũng được nghe phát biểu tham luận từ UBKT Đảng bộ Tổng công ty và tham luận từ các Đảng bộ cơ sở. Nội dung tham luận cũng đã chỉ ra được các giải pháp đã triển khai tại Đảng bộ Tổng công ty và các Đảng bộ cơ sở, những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để làm trong sạch tổ chức Đảng, trong sạch bộ máy chính quyền, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong toàn EVNHCMC.

 

Đ/c Lê Văn Phước, Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch, Tổng Giám đốc EVNHCMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Phước đã nhấn mạnh: chúng ta đã coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng công ty phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu và lâu dài, phải có hình thức xử phạt nghiêm minh với những hành vi vi phạm. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có đạt được hiệu quả tốt hay không là phụ thuộc vào người đứng đầu. Để làm tốt công tác này, đồng chí Lê Văn Phước đưa ra các yêu cầu cụ thể, như: người đứng đầu đơn vị phải viết cam kết thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng đối tượng thực hiện cam kết đối với các đối tượng là đảng viên và các nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, có như vậy mới tạo được lòng tin với bà con nhân dân, với khách hàng của ngành điện.

 

Đồng chí Lê Văn Phước cũng yêu cầu các Chi bộ làm tốt công tác giám sát đảng viên từ cấp Chi bộ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện của tham nhũng, lãng phí trong đơn vị; đồng thời, đưa nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào các buổi sinh hoạt Chi bộ nhằm làm cán bộ, đảng viên và toàn thể CNVC-LĐ trong Tổng công ty nhận thức sâu sắc hơn nữa về tác hại của tham nhũng, lãng phí và nắm rõ các nhiệm vụ, giải pháp của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đưa tin: Văn Thảo - Hương Thảo